Τελευταία Νέα

Πρόσκληση των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ ΟΤΑ με Α.Φ.Μ. : 094153680, περιόδου 01/01/2016 - 31/12/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 124096437000.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της  2ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ ΟΤΑ, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :
Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική  χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017 μετά του επ’ αυτού προσαρτήματος .
2.    Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων.
3.    Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Διευθυντού Λογιστηρίου  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης  01/01/2017 - 31/12/2017
4.    ‘Εγκριση του Κανονισμού Ανάθεσης Μελετών, ‘Εργων και Υπηρεσιών και Διενέργειας Προμηθειών.
5.    Εγκριση κανονισμού προσωπικού και κανονισμού υπηρεσιών.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ξυλόκαστρο 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ ΟΤΑ με Α.Φ.Μ. : 094153680, περιόδου 01/01/2016 - 31/12/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 124096437000.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ ΟΤΑ, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :
Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016 μετά του επ’ αυτού προσαρτήματος .
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Ξυλόκαστρο 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε.  Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΓΕΜΗ  124096437000
Περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ ΟΤΑ, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 2α ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 στο Αθλητικό Κέντρο της Ζήρειας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :
Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική  χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 μετά των επ’ αυτών προσαρτήματος και έκθεσης των ελεγκτών.
2.    Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων.
3.    Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των ελεγκτών και του Διευθυντού Λογιστηρίου  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης  01/01/2015 - 31/12/2015
4.    Διάφορες ανακοινώσεις.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ξυλόκαστρο 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

View the embedded image gallery online at:
https://www.ziria-ae.gr/zireia-ae/#sigProGalleria06c4d84b8d
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε.  Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΓΕΜΗ  124096437000
ΑΡ.ΜΑΕ. 20644/24/Β/89/010

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 2.6.2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοί της, σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την  30η του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα  12.00 στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
  2. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων περιόδου από 1.1.2014 έως 31.12.2014, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ., των Ελεγκτών.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τον Ισολογισμό και την διαχείριση για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
  4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
  5. Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 42γ Ν.2190/1920 με αφορμή τη μείωση της καθαρής θέσης της Εταιρείας σε ποσό κάτω από το 50% του Κεφαλαίου της.
  6. Απόφαση σχετικά με τις οικονομικές εκκρεμότητες του μετόχου της Εταιρείας «Αναπτυξιακός Πιστωτικός Συν/σμός ΕΡΜΗΣ».
  7. Τροποποίηση του καταστατικού.


 Ξυλόκαστρο 3.6.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

View the embedded image gallery online at:
https://www.ziria-ae.gr/zireia-ae/#sigProGalleria54018e7ea3
View the embedded image gallery online at:
https://www.ziria-ae.gr/zireia-ae/#sigProGalleria54018e7ea3
Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS << Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης