Τελευταία Νέα

Πρόσκληση των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε.  Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΓΕΜΗ  124096437000
Περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ ΟΤΑ, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 2α ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 στο Αθλητικό Κέντρο της Ζήρειας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :
Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική  χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 μετά των επ’ αυτών προσαρτήματος και έκθεσης των ελεγκτών.
2.    Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων.
3.    Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των ελεγκτών και του Διευθυντού Λογιστηρίου  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης  01/01/2015 - 31/12/2015
4.    Διάφορες ανακοινώσεις.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ξυλόκαστρο 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

View the embedded image gallery online at:
http://www.ziria-ae.gr/zireia-ae/#sigProGalleria06c4d84b8d
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε.  Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΓΕΜΗ  124096437000
ΑΡ.ΜΑΕ. 20644/24/Β/89/010

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 2.6.2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοί της, σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την  30η του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα  12.00 στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
  2. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων περιόδου από 1.1.2014 έως 31.12.2014, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ., των Ελεγκτών.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τον Ισολογισμό και την διαχείριση για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
  4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
  5. Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 42γ Ν.2190/1920 με αφορμή τη μείωση της καθαρής θέσης της Εταιρείας σε ποσό κάτω από το 50% του Κεφαλαίου της.
  6. Απόφαση σχετικά με τις οικονομικές εκκρεμότητες του μετόχου της Εταιρείας «Αναπτυξιακός Πιστωτικός Συν/σμός ΕΡΜΗΣ».
  7. Τροποποίηση του καταστατικού.


 Ξυλόκαστρο 3.6.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

View the embedded image gallery online at:
http://www.ziria-ae.gr/zireia-ae/#sigProGalleria54018e7ea3
View the embedded image gallery online at:
http://www.ziria-ae.gr/zireia-ae/#sigProGalleria54018e7ea3
Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α

ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.
Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ  2 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 64

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.σε τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΓΕΜΗ  124096437000
ΑΡ.ΜΑΕ. 20644/24/Β/89/010

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 27.10.2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοί της, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 26η του μηνός Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη   και ώρα  17.00 στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Τροποποίηση του άρθρου 7ο του καταστατικού – Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου.

Ξυλόκαστρο 29.10.2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΗΣ  ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση μετόχων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.σε τακτική Γενική Συνέλευση
                                               ΑΡ. ΓΕΜΗ  124096437000
ΑΡ.ΜΑΕ. 20644/24/Β/89/010

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 2.6.2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοί της, σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την  30η του μηνός Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα   και ώρα  20.30 στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.
2.    Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων περιόδου από 1.1.2013 έως 31.12.2013, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ., των Ελεγκτών και του Εποπτικού Συμβουλίου.
3.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τον Ισολογισμό και την διαχείριση για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.
4.    Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής τους.

 Ξυλόκαστρο 3.6.2014

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ 

Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...

Έναρξη λειτουργίας Αθλητικού Κέντρου Ζήρειας

Έναρξη λειτουργίας Αθλητικού Κέντρου Ζήρειας

 

Το Αθλητικό Κέντρο της Ζήρειας σας περιμένει να απολαύσετε το θαυμάσιο περιβάλλον της περιοχής και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του κέντρου μας.
 
Από την 8/01/2014 οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του Αθλητικού Κέντρου Ζήρειας είναι οι εξής:
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή από τις 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6948064102, 6941550983
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Πως θα φτάσετε
Από το παραλιακό Ξυλόκαστρο σε σαράντα πέντε λεπτά μέσα από ρεματιές με πλατάνια και δάση ελάτης θα βρεθείτε στα 1.600 μ. Εδώ απλώνεται μπροστά σας το απέραντο οροπέδιο της Κυλλήνης (Ζήρειας) από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος.
Το Αθλητικό Κέντρο βρίσκεται στο ΒΑ. άκρο του. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει την μικρή Ζήρεια με τις απόκρημνες πλαγιές, την ψηλή κορυφή (2.376 μ.), την κατάφυτη χαράδρα της Φλαμπουρίτσας. Όλο το οικοσύστημα λόγω της σπανιότητας και ποικιλίας της χλωρίδας του έχει ανακηρυχθεί προστατευόμενη περιοχή.
 
Δραστηριότητες
•    Περιβαλλοντικές ενημερώσεις
•    Πεζοπορικές διαδρομές
•    Πίστα αρχαρίων σκι με εκπαιδευτή
•    Παιχνίδι με έλκηθρα για μικρούς
•    Ανάβαση στην κορυφή της Ζήρειας από σηματοδοτημένο μονοπάτι.
•    Σκι αντοχής με μεγάλη ποικιλία διαδρομών
•    Αναβατήρας 500m
•    Baby lift 180m
•    Σχολή ski
•    Ορειβατικό ski στην κορυφή (2374m), με οδηγό.
•    Snowmobile
•    Έλκυθρα
•    Διαδρομές με τζιπ
•    Περιήγηση στο βουνό με όχημα χιονιού.
•    Χειμερινή διαβίωση για ομάδες, σύλλογοι, κτλ.
•    Ο χώρος διατίθεται και για σεμινάρια, κατόπιν ραντεβού.
•    Παραδοσιακά προϊόντα των Τρικάλων και της ευρύτερης περιοχής.
•    Τέλος στη μικρή μας καφετέρια μπορείτε να ξεκουραστείτε απολαμβάνοντας ένα ζεστό ρόφημα.

View the embedded image gallery online at:
http://www.ziria-ae.gr/zireia-ae/#sigProGalleriafa0e3dab0b
Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS << Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης