Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βαλκανικοί λιθώνες

Οι βαλκανικοί λιθώνες που απαντώνται περιλαµβάνουν κύρια είδη τη δρυπή την ακανθωτή και τη βαϊλλαντία τη στιλβούσα. Διακρίνεται η φυτοκοινωνία µε χαρακτηριστικά είδη τη σκροφουλάρια τη µυριόφυλλη και το θαµνοσκιάδειο το βρουλοειδές.
Τα χαρακτηριστικά των φυτοκοινωνιών που αποικίζουν τέτοιου είδους υποστρώµατα είναι: συµµετοχή χαµηλού αριθµού φυτικών ειδών στις ασβεστολιθικές σάρες, ασθενής βαθµός φυτοκάλυψης, συµµετοχή ειδών µε υψηλό βαθµό βιογεωγραφικού ενδιαφέροντος, καθώς ο αριθµός των ενδηµικών τους ειδών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός.
Τα είδη στις σάρες µε ισχυρή κλίση συγκρατούνται χάρη στις ιδιαίτερες προσαρµογές των ριζών και των βλαστών τους. Η προσαρµογή αυτή επιτρέπει τη συγκράτηση του εδάφους και τη στήριξη των φυτών χωρίς να προκαλούνται ζηµιές.