Ελληνικά δάση πρίνου

Απαντώνται δάση πρίνου µε κύρια είδη το πουρνάρι, τα κουτσαγρέλια, τον αγριόκεδρο και τούφες των βουνών. Διακρίνεται η φυτοκοινωνία µε κύριο είδος το πουρνάρι.
Οι διαπλάσεις αυτές εµφανίζονται κυρίως σε αβαθή έως µετρίως βαθιά εδάφη προερχόµενα από την αποσάθρωση µαργών. Διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην οικολογία των υδατικών πόρων, φιλοξενούν σηµαντικό αριθµό φυτών και ζώων και συµβάλλουν στη διατήρηση του οικοσυστήµατος.
Πλούσιοι σε είδη λειµώνες µε Νάρδους (Nardus), σε πυριτικό υπόστρωµα της ορεινής περιοχής (και υποορεινής περιοχής, στην ηπειρωτική Ευρώπη).
Πρόκειται για κοινότητες µε κύρια είδη τον αλωπέκουρο το γεράρδειο, το ψιλόχορτο, το τριφύλλι και το νάρδο το σφικτό.
Οι επικρατούσες ενιαίες και οµοιόµορφες οικολογικές συνθήκες στους βιότοπους που εµφανίζονται αυτές οι κοινότητες, αντικατροπτίζονται στην οµοιοµορφία της βλάστησης των αποψιλωµένων λιβαδιών (λιβάδια µε χιονοστρώσεις). Το ψιλόχορτο δηµιουργεί πυκνό τάπητα, ενώ χαρακτηριστική είναι η ανάπτυξη του αλωπέκουρου σε πυκνές χλοερές τούφες.
Για την ανάπτυξη των εν λόγω κοινοτήτων απαιτείται η ανάγκη ύπαρξης συγκεκριµένων οικολογικών συνθηκών, καθώς παρουσιάζουν πολύ περιορισµένο εύρος οικολογικών και εδαφικών απαιτήσεων. Αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43.

επιστροφή στην κορυφή

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης