Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ ΟΤΑ με Α.Φ.Μ. : 094153680, περιόδου 01/01/2016 - 31/12/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 124096437000.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ ΟΤΑ, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :
Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016 μετά του επ’ αυτού προσαρτήματος .
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Ξυλόκαστρο 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

  • Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
    (0 ψήφοι)
  • Κατηγορία Ανακοινώσεις
  • Διαβάστηκε 1839 φορές